Regulamin

16. Onkobieg – Razem po zdrowie! 

 

CELE

1. Okazanie wsparcia pacjentom w trakcie terapii onkologicznych i ich rodzin.

2. Zwiększenie aktywności ruchowej wśród różnych grup społecznych.

3. Przybliżenie uczestnikom i społeczeństwu problematyki nowotworowej oraz podstawowych metod profilaktycznych, w szczególności w odniesieniu do mięsaków i czerniaków.

4. Pozyskanie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma, a przede wszystkim na pomoc socjalną dla najbardziej potrzebujących pacjentów, profilaktykę zdrowotną i edukację społeczną.

 

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma ul. Malborska 14/5, 03-286 Warszawa.
Strony internetowe Stowarzyszenia: www.sarcoma.pl; www.onkobieg.pl
 

TERMIN I MIEJSCE

„16. Onkobieg – Razem po zdrowie!” odbędzie się w niedzielę 10 września 2023 roku o godz. 11:00 i potrwa 60 minut. Start, meta oraz biuro zawodów znajdować się będą na parkingu Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5. Zarejestrowani uczestnicy biegu w Warszawie powinni stawić się na linii startu z 15-minutowym wyprzedzeniem.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU

1. W biegu udział może wziąć każda osoba, której stan zdrowia pozwala na tego rodzaju wysiłek oraz nie ma żadnych przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.

2. Organizator rekomenduje, aby osoby niepełnoletnie brały udział w biegu nie więcej niż na dystansie około 3 km, a ich aktywność była monitorowana przez opiekunów prawnych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji puli miejsc dla zaproszonych zawodników i sponsorów.

4. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5. Każdy uczestnik biegu powinien stosować się do Regulaminu i zaleceń Organizatora.

 

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w biegu będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej na portalu www.onkobieg.pl

2. Zgłoszenia w formie elektronicznej pozwalają na zarezerwowanie pakietu startowego, w którym znajdzie się koszulka i numer startowy.

3. Organizator dostarczy uczestnikowi zarezerwowany pakiet poprzez usługi kurierskie na wskazany adres w formularzu rejestracyjnym. W przypadku nieodebrania przesyłki zawierającej pakiet, nie zostanie on ponownie wysłany. Nie wpływa to na możliwość uczestnictwa w biegu, jeśli spełnione zostały warunki konieczne do wzięcia w nim udziału.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zwolnienia rezerwacji pakietu startowego zarezerwowanego drogą elektroniczną w przypadku zwrotu przesyłki i braku kontaktu z uczestnikiem.

5. Osoba rejestrująca się na bieg akceptuje wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej.

6. Faktury wysyłane będą przez osobę uprawnioną w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Chorych na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma w oparciu o dane zawarte w formularzu, drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

7. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń.

8. Udział w biegu jest odpłatny. Opłata wynosi 60 zł.

9. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na inną osobę. Wnosząc opłatę, osoba zgłaszająca się do biegu rozumie, że w przypadku niemożności udziału w biegu nie zostanie ona zwrócona.

10. W przypadku wysyłki pakietów startowych poza granice Polski, odbiorca przesyłki zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki. Koszt będzie ustalany indywidualnie na podstawie kraju docelowego przesyłki. Osoby rejestrujące się spoza granic Polski proszone są o kontakt pod adresem: kontakt@onkobieg.pl

 

ZAKAZY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

1. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z treścią Regulaminu.

2. Na całej długości biegu obowiązuje zakaz ruchu kołowego poza wózkami inwalidzkimi, które będą używane przez osoby z niepełnosprawnością.

3. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie obecne na imprezie ponoszą ich rodzice/opiekunowie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.

5. Uczestników biegu obowiązuje całkowity zakaz schodzenia z wyznaczonej trasy biegu.

6. Uczestnicy zobowiązani są do załatwiania potrzeb fizjologicznych wyłącznie w przewidzianych do tego celu sanitariatach, ustawionych na parkingu Instytutu Onkologii.

7. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu pod każdą postacią. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji, zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z udziału w imprezie. W wypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu przez uczestnika imprezy, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia takiej osoby do udziału w biegu lub wykluczenia jej w trakcie biegu.

8. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu oraz osoby naruszające porządek i kulturę zachowania będą usuwane z terenu imprezy.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma z siedzibą w Warszawie ul. Malborska 14/5, 03-286 Warszawa.

2. Dane osobowe uczestników „16. Onkobiegu – Razem po zdrowie! ” przetwarzane będą w celach zapisania się i uczestnictwa w „16. Onkobiegu – Razem po zdrowie!”, zapewnienia dostępu do osiągnięć w ramach „16. Onkobiegu – Razem po zdrowie!” na portalu www.onkobieg.pl, otrzymania właściwego pakietu startowego, w celu otrzymywania za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej niezbędnych informacji dotyczących „16. Onkobiegu – Razem po zdrowie!”.

3. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w „16. Onkobiegu – Razem po zdrowie!”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zatem zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Uczestnikowi przysługuje możliwość wycofania udzielonej zgody w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. W przypadku wzięcia udziału w „16. Onkobiegu – Razem po zdrowie!” dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu dla jakiego zostały one pozyskane, tj. okres w jakim Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma zobowiązane będzie do przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych, uwzględniający okres przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego.

6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. W przypadku, gdyby Stowarzyszenie przetwarzało dane w sposób niewłaściwy, każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma nie będzie przekazywało przetwarzanych danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9. Dane osobowe będą udostępniane przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma innym podmiotom współpracującym, tj. Sidnet Solutions sp. z o.o. w celu sprawnego prowadzenia systemów informatycznych w imieniu administratora, FreshMail sp. z o.o. w celu dostarczenia informacji o działaniach statutowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma, ComVision Sp. z o.o. w celu dostarczenia drogą telefoniczną niezbędnych informacji dotyczących „Onkobiegu – Razem po zdrowie!” oraz firmie kurierskiej świadczącej, która dostarczy pakiet startowy.

10. Dane osobowe uczestników „16. Onkobiegu – Razem po zdrowie!” będą przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

WIZERUNEK UCZESTNIKÓW

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia zdjęć i filmowania na potrzeby promocyjne Stowarzyszenia, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych, oraz dla innych celów komercyjnych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one zostać wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie ich na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjne związane z działalnością Organizatora.

3. Uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie swojej osoby w ramach ”16. Onkobiegu – Razem po zdrowie!” odbywającego się w dniu 10.09.2023 r. i wykorzystanie swojego wizerunku w materiale filmowym oraz na zdjęciach, których przedmiotem jest w szczególności promowanie działalności edukacyjnej świadczonej przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki Czerniaki Sarcoma na wszelkich polach eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w szczególności poprzez:

– zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie,

– użyczanie i najmowanie egzemplarzy,

– wyświetlanie,

– publiczne udostępnianie,

– nadawanie w telewizji,

– publikowanie w Internecie,

– wprowadzanie do obrotu egzemplarzy w szczególności dystrybuowanie w prasie,

– foldery,

– wykorzystanie w filmach promujących działalność Stowarzyszenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników „16. Onkobiegu – Razem po zdrowie!” obowiązuje niniejszy Regulamin.

2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu.

3. Uczestnik biegu jest zobowiązany do udziału w biegu w koszulce otrzymanej w ramach pakietu startowego oraz osadzenia numeru startowego w widocznym miejscu. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do biegu uczestnika, który nie będzie ubrany w koszulkę znajdującą się w pakiecie startowym.

4. Organizator zapewnia przebieralnie na starcie biegu.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

7. Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.

8. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas całej imprezy, w tym także na trasie i mecie biegu.

9. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW.

10. Uczestnik biegu zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Organizatora dotyczących wymagań sanitarnych w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID-19.

11. Rodzic/Opiekun Prawny Niepełnoletniego Uczestnika Biegu, z chwilą dokonanej przy elektronicznej rejestracji na Bieg złożonej przez siebie akceptacji, oświadcza że:

a) zapoznał się z Regulaminem Biegu,

b) Niepełnoletni Uczestnik Biegu zapoznał się Regulaminem Biegu i zobowiązuje się do jego przestrzegania,

c) składa w imieniu Niepełnoletniego Uczestnika wszystkie oświadczenia zawarte w treści niniejszego Regulaminu,

d) potwierdza wyrażenie wszystkich zgód zawartych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności na: przetwarzanie danych osobowych Niepełnoletniego Uczestnika i swoich, podanych przy rejestracji (zgodnie z zawartymi w Regulaminie postanowieniami); wykorzystanie danych osobowych Niepełnoletniego Uczestnika w celach promocyjnych Biegu (zgodnie z zawartymi w Regulaminie postanowieniami) oraz na wykorzystanie wizerunku Niepełnoletniego Uczestnika (zgodnie z zawartymi w Regulaminie postanowieniami),

e) bierze pełną odpowiedzialność za Niepełnoletniego Uczestnika w czasie trwania Biegu, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 9. (dziewiątego) niniejszych Postanowień Końcowych.

12. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

13. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora: www.onkobieg.pl; www.sarcoma.pl

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu, który obowiązuje uczestników z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.onkobieg.pl

15. Wszelkie zapytania dotyczące Regulaminu prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@onkobieg.pl

 
 

POBIERZ REGULAMIN

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem