Regulamin

Regulamin:

Onkobieg/Razem po zdrowie! Warszawa

 

I. CEL

1. Zamanifestowanie wsparcia dla osób chorych onkologicznie.

2. Przybliżenie uczestnikom, jak i społeczeństwu – za sprawą obecnych podczas imprezy mediów – problematyki nowotworowej oraz podstawowych metod profilaktycznych, w szczególności w odniesieniu do mięsaków oraz czerniaków.

3. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki SARCOMA w szczególności na pogłębianie wiedzy, dotyczącej wczesnego rozpoznawania mięsaków (łac. sarcoma) oraz dla beneficjentów Stowarzyszenia Sarcoma, którymi są najbardziej potrzebujący chorzy onkologicznie i ich rodziny.

 

II. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „Sarcoma”,

ul. Malborska 14/5, 03-286 Warszawa

Strona internetowa stowarzyszenia: www.sarcoma.pl

Współorganizator:

Fundacja UNITED WAY Polska

ul. Poprawna 141A, 03-984 Warszawa

Strona internetowa stowarzyszenia: www.unitedway.pl

 

III. TERMIN I MIEJSCE

Onkobieg/Razem po zdrowie! Warszawa odbędzie się w niedzielę 3 września 2017 roku
o godz. 1130. Start, meta oraz biuro zawodów znajdować się będą na parkingu Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5 (naprzeciw wejścia do przychodni), Warszawa–Ursynów. Biuro zawodów będzie czynne w godz. 1100 –1600

Program szczegółowy:

11:00 – otwarcie rejestracji uczestników

12:00 – rozpoczęcie części artystycznej

13:00 – otwarcie imprezy, rozgrzewka

13:30 – rozpoczęcie godzinnego biegu

14:30 – zakończenie biegu

14:40 – podsumowanie biegu

15:00 – dalsza część artystyczna

16:00 – zakończenie części artystycznej i zakończenie imprezy

 

IV. TRASA

Bieg odbywa się na terenie Centrum Onkologii oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, na wyznaczonych i zabezpieczonych alejkach. W miejscach newralgicznych będą rozstawieni wolontariusze pokazujący trasę biegu. Cała trasa będzie oznaczona w stopniu uniemożliwiającym popełnienie jakiejkolwiek pomyłki.

Czas biegu wynosi 1 godzinę, podczas której można rozpocząć dowolną liczbę okrążeń z zastrzeżeniem punktu V. 1. Długość jednego okrążenia wynosi około 1,50 km.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU

1. W biegu udział może wziąć każda osoba, której stan zdrowia pozwala na tego rodzaju wysiłek oraz nie ma żadnych przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Po uprzednim podpisaniu karty startowej w punkcie rejestracyjnym uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu nie więcej niż na dystansie 2 okrążeń (około 3 km) za zgodą prawnego opiekuna, wyrażoną na karcie uczestnika Onkobiegu z zachowaniem postanowień par. V pkt 1 niniejszego regulaminu.

3. Każdy uczestnik biegu powinien bezwzględnie stosować się do poleceń organizatorów, obsługi biegu oraz wszystkich uprawnionych służb.

 

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie będą przyjmowane w formie elektronicznej na stronie www.onkobieg.pl oraz w dniu biegu w biurze biegu.

2. Zgłoszenia w formie elektronicznej pozwalają na zarezerwowanie pakietu startowego oraz otrzymanie imiennej karty uczestnika. Pula dostępnych rezerwacji pakietów wynosi 50 % wszystkich dostępnych pakietów.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zwolnienia rezerwacji pakietu startowego w przypadku nie odebrania go do godziny 12:30 w dniu biegu.  

4. W dniu biegu każdy pełnoletni uczestnik bez względu na formę rejestracji musi osobiście podpisać kartę startową w biurze zawodów. W przypadku osób niepełnoletnich uczestnik zobowiązany jest dostarczyć kartę startową podpisaną przez swojego prawnego opiekuna.

5. Kartę startową można pobrać w biurze zawodów w dniu biegu, a także na stronie internetowej onkobieg.pl;sarcoma.pl

6. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia punktów rejestracyjnych

w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń.

7. Każdy z zarejestrowanych uczestników biegu otrzyma pakiet startowy. 

8. Numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu na koszulce, na wysokości piersi.

9. Każdy uczestnik Onkobiegu, który ukończy bieg na linii meta otrzyma medal.

10. Udział w imprezie jak i samym biegu jest bezpłatny.  

11. Wcześniejsza rezerwacja pakietu poprzez stronę www.onkobieg.pl możliwa jest do dnia 29 sierpnia 2017 r.

 

VII. ZAKAZY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

1. Na całej długości biegu obowiązuje bezwzględny zakaz ruchu kołowego.

2. Odpowiedzialność za dzieci obecne na imprezie ponoszą ich rodzice/opiekunowie.

3. Opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania wyznaczonej liczby okrążeń przez osobę niepełnoletnią będącą pod jego opieką i biorą za to odpowiedzialność.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.

5. Uczestników biegu obowiązuje całkowity zakaz schodzenia z wyznaczonej trasy biegu.

6. Uczestnicy zobowiązani są do załatwiania potrzeb fizjologicznych wyłącznie w przewidzianych do tego celu sanitariatach, ustawionych na parkingu Centrum Onkologii.

7. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu jakiegokolwiek rodzaju.
8. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji, zarówno przed jak i podczas biegu, pod groźbą wykluczenia z udziału w imprezie. W wypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu przez uczestnika imprezy, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia takiej osoby do udziału w biegu lub wykluczenia jej w trakcie biegu.

9. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z treścią regulaminu.

10. Wejście i przebywanie osób na teren imprezy oznacza jednoczesną akceptację regulaminu.

11. Osoby nieprzestrzegające regulaminu, oraz osoby naruszające porządek i kulturę zachowania będą usuwane z terenu imprezy.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Onkobiegu będą przetwarzane w celach należytego przeprowadzenia Onkobiegu oraz w celu wysyłki materiałów promocyjnych Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki SARCOMA.

2. Dane osobowe uczestników Onkobiegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki SARCOMA.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Onkobiegu.

Przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty startowej oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na wykorzystanie podanych przezeń danych osobowych celem wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres organizatora.

5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników, uzyskane przez organizatora i zawarte w karcie startowej, zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki SARCOMA nie będzie ujawniało informacji żadnym osobom trzecim.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Onkobiegu obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

3. Uczestnik biegu jest zobowiązany do udziału w biegu w koszulce otrzymanej w ramach pakietu startowego. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do biegu uczestnika, który nie będzie ubrany w koszulkę znajdującą się w pakiecie startowym.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych, oraz dla innych celów komercyjnych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one zostać wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie ich na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach,  jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe, związane z działalnością Organizatora.

6. Uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie swojej osoby w ramach Onkobieg/Razem po zdrowie! Warszawa odbywającego się w dniu 03.09.2017 r. i wykorzystanie swojego wizerunku w materiale filmowym oraz na zdjęciach, których przedmiotem jest w szczególności reklama i promowanie działalności edukacyjnej świadczonej przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” na wszelkich polach eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w szczególności poprzez:

a) zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie,

b) użyczanie i najmowanie egzemplarzy,

c) wyświetlanie,

d) publiczne udostępnianie,

e) nadawanie w telewizji,

f) publikowanie w Internecie,

g) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy w szczególności dystrybuowanie w prasie,

h) druki, banery reklamowe, foldery,

i) wykorzystanie w filmach reklamowych.

7. Organizator zapewnia przebieralnie na starcie biegu.

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

10. Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.

11. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas całej imprezy, w tym także na trasie i mecie biegu.

12. Organizator zapewnia ubezpieczenie OC.

13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

14. Niniejszy regulamin dostępny jest:

– na stronie internetowej organizatora: www.onkobieg.pl; www.sarcoma.pl

– w punktach rejestracyjnych imprezy od godz. 1130 do 1600 w dniu 03.09.2017r.

 

ORGANIZATOR

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem