Regulamin

Regulamin

11 Onkobieg Razem po zdrowie! Warszawa 2018

I. CEL

1. Zamanifestowanie wsparcia dla pacjentów w trakcie terapii onkologicznych i ich rodzin.

2. Przybliżenie uczestnikom, jak i społeczeństwu – za sprawą obecnych podczas imprezy mediów – problematyki nowotworowej oraz podstawowych metod profilaktycznych, w szczególności w odniesieniu do mięsaków oraz czerniaków.

3. Pozyskanie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” dla beneficjentów Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” oraz pogłębienie wiedzy, dotyczącej wczesnego rozpoznawania nowotworów a w szczególności mięsaków i czerniaków.

4. Popularyzacja i zachęcenie społeczeństwa do aktywności fizycznej.

 

II. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA”,

ul. Malborska 14/5, 03-286 Warszawa

Strona internetowa stowarzyszenia: www.sarcoma.pl;onkobieg.pl

 

III. TERMIN I MIEJSCE

„Onkobieg Razem po zdrowie!” odbędzie się w niedzielę 2 września 2018 roku o godz. 13.30. Start, meta oraz biuro zawodów znajdować się będą na parkingu Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5 (naprzeciw wejścia do przychodni), Warszawa–Ursynów. Biuro zawodów będzie czynne w godz. 11:00 – 16:00

Program:

11:00 – odbiór pakietów i otwarcie miasteczka Onkobiegu

12:00 – rozpoczęcie części artystycznej

13:00 – otwarcie imprezy, rozgrzewka

13:30 – rozpoczęcie godzinnego biegu

14:30 – zakończenie biegu

14:40 – podsumowanie biegu

15:00 – dalsza część artystyczna

16:00 – zakończenie części artystycznej i zakończenie imprezy

 

IV. TRASA

Bieg odbywa się na terenie Centrum Onkologii oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, na wyznaczonych i zabezpieczonych alejkach. W miejscach newralgicznych będą rozstawieni wolontariusze pokazujący trasę biegu. Cała trasa będzie oznaczona w stopniu uniemożliwiającym popełnienie jakiejkolwiek pomyłki.

Czas biegu wynosi 1 godzinę, podczas której można rozpocząć dowolną liczbę okrążeń z zastrzeżeniem punktu V. 1. Długość jednego okrążenia wynosi około 1,50 km.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU

1. W biegu udział może wziąć każda osoba, której stan zdrowia pozwala na tego rodzaju wysiłek oraz nie ma żadnych przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Po uprzednim podpisaniu karty startowej i odebraniu pakietu w punkcie rejestracyjnym, uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu nie więcej niż na dystansie 2 okrążeń (około 3 km) za zgodą prawnego opiekuna, wyrażoną na karcie uczestnika z zachowaniem postanowień par. V pkt 1 niniejszego regulaminu.

3. Każdy uczestnik biegu powinien bezwzględnie stosować się do poleceń organizatorów, obsługi biegu oraz wszystkich uprawnionych służb.

 

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie będą przyjmowane w formie elektronicznej na stronie www.onkobieg.pl (1700 pakietów) i w dniu biegu (250 pakietów) w namiocie organizatora od godz. 11:00 do 13:00.

2. Zgłoszenia w formie elektronicznej pozwalają na zarezerwowanie pakietu startowego oraz otrzymanie imiennej karty uczestnika.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zwolnienia rezerwacji pakietu startowego zarezerwowanego drogą online w przypadku nie odebrania go do godziny 13:00 w dniu biegu.  

4. W dniu biegu każdy pełnoletni uczestnik musi osobiście podpisać kartę startową w biurze zawodów. W przypadku osób niepełnoletnich uczestnik zobowiązany jest dostarczyć kartę startową podpisaną przez swojego prawnego opiekuna.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia punktów rejestracyjnych

w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń.

6. Każdy z zarejestrowanych uczestników biegu otrzyma pakiet startowy. 

7. Numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu na koszulce, na wysokości piersi.

8. Każdy uczestnik „Onkobiegu Razem po zdrowie!”, który ukończy bieg na linii meta otrzyma medal.

9. Udział w imprezie jak i samym biegu jest bezpłatny.  

10. Wcześniejsza rezerwacja pakietu poprzez stronę www.onkobieg.pl możliwa jest do wyczerpania pakietów.

 

VII. ZAKAZY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

1. Na całej długości biegu obowiązuje bezwzględny zakaz ruchu kołowego.

2. Odpowiedzialność za dzieci obecne na imprezie ponoszą ich rodzice/opiekunowie.

3. Opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania wyznaczonej liczby okrążeń przez osobę niepełnoletnią będącą pod jego opieką i biorą za to odpowiedzialność.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.

5. Uczestników biegu obowiązuje całkowity zakaz schodzenia z wyznaczonej trasy biegu.

6. Uczestnicy zobowiązani są do załatwiania potrzeb fizjologicznych wyłącznie w przewidzianych do tego celu sanitariatach, ustawionych na parkingu Centrum Onkologii.

7. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu pod każdą postacią.

8. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji, zarówno przed jak i podczas biegu, pod groźbą wykluczenia z udziału w imprezie. W wypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu przez uczestnika imprezy, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia takiej osoby do udziału w biegu lub wykluczenia jej w trakcie biegu.

9. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z treścią regulaminu.

10. Wejście i przebywanie osób na teren imprezy oznacza jednoczesną akceptację regulaminu.

11. Osoby nieprzestrzegające regulaminu, oraz osoby naruszające porządek i kulturę zachowania będą usuwane z terenu imprezy.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” z siedzibą w Warszawie  ul. Malborska 14/5, 03-286 Warszawa.

2. Dane osobowe uczestników „Onkobiegu Razem po zdrowie!” przetwarzane będą w celach zapisania się i uczestnictwa w „Onkobiegu Razem po zdrowie!”, zapewnienia dostępu do osiągnięć w ramach „Onkobiegu Razem po zdrowie!” na portalu www. onkobieg.pl, otrzymania właściwego pakietu startowego, oraz w celu otrzymywania za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej niezbędnych informacji dotyczących „Onkobiegu Razem po zdrowie!”.

3. Dane osobowe uczestników „Onkobiegu Razem po zdrowie!” będą wykorzystywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1).

4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w „Onkobiegu Razem po zdrowie!”.

5. Uczestnikowi przysługuje możliwość wycofania udzielonej zgody w każdym czasie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednakże w przypadku wzięcia udziału w „Onkobiegu Razem po zdrowie!” dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu dla jakiego zostały one pozyskane, tj. okres w jakim Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” zobowiązane będzie do przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych, uwzględniający okres przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego w tym wynikające z zawartych na rzecz uczestników biegu umów ubezpieczenia NNW.

6. Uczestnik ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprostowania i uaktualnienia danych, przenoszenia danych.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu dla jakiego zostały one pozyskane, tj. okres w jakim Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” zobowiązane będzie do przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych, uwzględniający okres przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego w tym wynikające z zawartych na rzecz uczestników biegu umów ubezpieczenia NNW – nie mniej niż 3 lata.

8. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” nie będzie przekazywała przetwarzanych danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

10. Dane osobowe będą udostępniane przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” innym podmiotom współpracującym, tj. Sidnet Solutions sp. z o.o. w celu sprawnego prowadzenia systemów informatycznych w imieniu administratora, FreshMail sp. z o.o. w celu dostarczenia informacji o działaniach statutowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” oraz ComVision Sp. z o.o. w celu dostarczenia drogą telefoniczną niezbędnych informacji dotyczących „Onkobiegu Razem po zdrowie!”.

 

IX. WIZERUNEK UCZESATNIKÓW

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia zdjęć i filmowania na potrzeby promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych, oraz dla innych celów komercyjnych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one zostać wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie ich na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach,  jak również na potrzeby promocyjne związane z działalnością Organizatora.

3. Uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie swojej osoby w ramach ”Onkobiegu Razem po zdrowie!” odbywającego się w dniu 02.09.2018 r. i wykorzystanie swojego wizerunku w materiale filmowym oraz na zdjęciach, których przedmiotem jest w szczególności promowanie działalności edukacyjnej świadczonej przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” na wszelkich polach eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w szczególności poprzez:

a) zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie,

b) użyczanie i najmowanie egzemplarzy,

c) wyświetlanie,

d) publiczne udostępnianie,

e) nadawanie w telewizji,

f) publikowanie w Internecie,

g) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy w szczególności dystrybuowanie w prasie,

h) druki, banery reklamowe, foldery,

i) wykorzystanie w filmach reklamowych.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników „Onkobiegu Razem po zdrowie!” obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

3. Uczestnik biegu jest zobowiązany do udziału w biegu w koszulce otrzymanej w ramach pakietu startowego. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do biegu uczestnika, który nie będzie ubrany w koszulkę znajdującą się w pakiecie startowym.

4. Organizator zapewnia przebieralnie na starcie biegu.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

7. Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.

8. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas całej imprezy, w tym także na trasie i mecie biegu.

9. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW.

10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

11. Niniejszy regulamin dostępny jest:

– na stronie internetowej organizatora: www.onkobieg.pl; www.sarcoma.pl

– w punkcie odbioru pakietów od godz. 11:00 do 16:00 w dniu 02.09.2018r.

ORGANIZATOR.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem